REFRIGERATOR 2 DOORS, TOSHIBA(2007), SHARP(2009, MITSUBISHI(2006)